රැකියා නොමැති තරුණ ප්‍රජාව

ග්‍රාමීය අංශයේ රැකියා නොමැති තරුණ ප්‍රජාවට එළු පාලනය සඳහා එළුවන් 70,000ක්

මෙම වසර තුළ ග්‍රාමීය වශයෙන් එළු පාලනය ඉහළ නැංවීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් එළුවන් 70,000ක් ග්‍රාමීය අංශයේ රැකියා නොමැති මෙන්ම...