රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව

බිත්තර ආනයනයට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් ගෙන වාර්තාවක් දෙන්න – ජනපති

බිත්තර ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා...