රසකැවිලි ආනයනය

සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරටට සීනි හා රසකැවිලි ආනයනය සඳහා ඩො. මි 31.8ක් වියදම් කරලා

පසුගිය 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරටට සීනි හා රසකැවිලි ආනයනය සඳහා දරා ඇති මුළු වියදම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 31.8ක්...