රබර් වගාව

රබර් වගාව සඳහා වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වයක්

රබර් වගාව සඳහා බලපා ඇති වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට වගාකරුවන් එක් විය යුතු බව රබර් පර්යේෂණ...