රබර් පර්යේෂණ ආයතනය

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන රබර් පර්යේෂණ ආයතනය ‌මොණරාගල කුඹුක්කන දී විවෘත වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන රබර් පර්යේෂණ ආයතනය ‌මොණරාගල කුඹුක්කන දී පසුගියදා විවෘත කෙරුණා. කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ...

රබර් වගාව සඳහා වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වයක්

රබර් වගාව සඳහා බලපා ඇති වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට වගාකරුවන් එක් විය යුතු බව රබර් පර්යේෂණ...