රථ වාහන

2015 සහ 2020 අතර කාලය තුළ රථ වාහන 2,498,714ක් ආනයනය කරලා

විවිධ නීතිමය කරුණු හේතුවෙන් රේගුවේ රඳවා තැබෙන භාණ්ඩ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග අතරතුර ඇපකර මත මුදා හැරිය හැකි වන පරිදි රේගු පනත...

මාර්ගය අවහිර වන ආකාරයෙන් රථ වාහන නවතා තබන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩි වෙයි

මාර්ගය අවහිර වෙන ආකාරයෙන් රථ වාහන නවතා තැබීමේ දී එම රථ වාහන රැගෙන යාමට සිදුවන බවත්, අදාළ රථ වාහන රියදුරන්ට...

රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

(18)වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. මෙම ගාස්තු සංශෝධනයට...