රට රැකියා

විවිධ වෘත්තිකයන් 6000ට වැඩි පිරිසක් රට හැර ගොස්; රට රැකියා සඳහා යෑම 136%කින් ඉහළට

ආර්ථික ප්‍රශ්න හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන්, නීතිවේදීන්, ගණකාධිකාරිවරුන්, සරසවි ආචාර්යවරුන්(ආචාර්ය, මහාචාර්ය) ඇතුළු විවිධ වෘත්තිකයන් හයදහසකට වැඩි පිරිසක් පසුගිය වසර තුනක පමණ...

රට රැකියා යන්නේ විමසිල්ලෙන්; ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් 1989 ක්ෂණික දුරකතන අංක – විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය

රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වීමේදී තැරැව්කරුවන්ට හසු නොවන ලෙස විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශ, විදෙස්ගත වන පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ට දැනුම් දෙනවා. එහි නියාමනය...