රජයේ රක්ෂිත

දළ ඇතුන් ඝාතනය කර කෝටි 04කට වැඩි වටිනා ගජමුතු ලබාගත් සැකකරුවෙක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය භාරයට

රජයේ රක්ෂිතයකට ඇතුළු වී දළ ඇතුන් ඝාතනය කර ගජමුතු ලබාගත් පුද්ගලයෙකු වැල්ලවාය, කුමාරදාස මාවත ප්‍රදේශයේදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින්...

You may have missed