රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

මත්පැන් ඉල්ලුම 30%කින් පහළට; නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය වැඩි වීමේ ප්‍රවනතාවක්

රට තුළ මෑත කාලීනව මත්පැන් මිල වැඩි වීම සහ රටේ ජනතාවගේ ආදායම් අඩු වීම හේතුවෙන් මත්පැන් ඉල්ලුම 30%කින් පමණ අඩු...

ණය ගැනුම් සීමාව සීමාව බිලියන 3397 දක්වා වැඩි කිරීමට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

ණය ගැනුම් සීමාව වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද 2020 අංක 07 දරන විසර්ජන පනත සඳහා වූ සං‍ශෝධනයට පසුගියදා සභාපති...