රජයේ ආයතන

රජයේ ආයතනවල සියලුම ආකාරයේ උත්සව සඳහා රජයේ මුදල් වැය නොකරන ලෙස නැවත වරක් ඉල්ලීමක්

රජයේ ආයතනවල විවෘත කිරීම්, රාජකාරී බාර ගැනීමට හා විශ්‍රාම ගැනීමට අදාළ උත්සව, සුහද හමුවීම්, ප්‍රිය සම්භාෂණ ඇතුළු සියලුම ආකාරයේ උත්සව...

ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරන රජයේ ආයතනවලින් පළමු වතාවට ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කිරීමට යයි

ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරන රජයේ ආයතනවලින් පළමු වතාවට ප්‍රමාද ගාස්තුවක් ලබන වසරේ ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිට අය කිරීමට...

You may have missed