යාපනය මාදගල් වෙරළ තීරය

කේරළ ගංජා Kg165ක් යාපනය මාදගල් වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබියදී සොයා ගැනේ

යාපනය මාදගල් වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 165ක් නාවික හමුදාව මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. රුපියල් මිලියන 50කට වඩා වටිනා...