මුදල් ඇමති

ඉන්ධන සහ ගෑස් පෝලිම්වල මෙන්ම ඖෂධ නොමැතිව සිදුවන මරණවල වගකීම මුදල් ඇමති භාර ගත යුතුයි – ගම්මන්පිල

ඉන්ධන සහ ගෑස් පෝලිම්වල මෙන්ම ඖෂධ නොමැතිව සිදුවන මරණවලට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වගකිවයුතු බව හිටපු අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල...

මුදල් ඇමති පිලිතුරු දෙන්න නියෝග කරන්න; මාස තුනකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කර නෑ – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

“රට වියසනයකට මුහුණ දී ඇති අවස්ථාවක මුදල් ඇමතිවරයා රටේ මුල්‍ය තත්වය පිලිබදව මාස 3ක් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා නැ. කථානායකතුමනි මුදල්...

මාර්තු 31 දක්වා වීදි ලාම්පු අක්‍රීය කර තබන ලෙස මුදල් ඇමතිගෙන් ඉල්ලීමක්

විදුලිය පිරිමැසීම වෙනුවෙන් මෙම මස 31 වැනිදා දක්වා සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල වීදි ලාම්පු අක්‍රීය කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය බැසිල්...