මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ

සුප්‍රසිද්ධ ලිත් නඩුවෙනුත් බැසිල් නිදහස්

වත්මන් මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු දෙදෙනෙකුට එරෙහිව පවතින සුප්‍රසිද්ධ ලිත් නඩුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනාම නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය...