මුදල් අච්චු ගැසීම

රජය සතුව ඇත්තේ රු.බිලියන 100ක මුදලක් පමණයි, සල්ලි අච්චු ගහන්න වෙනවා – අගමැති

මුද්‍රණය කරන ලද රුපියල් ට්‍රිලියන තුනක මුදලක් අවසන් වී ඇති බවත් දැනට රජය සතුව ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 100ක මුදලක් පමණක්...

සහන පැකේජය ලබා දීමට මුදල් අච්චු ගැසීමක් සිදුකළහොත් දැවැන්ත උද්ධමනයක් – ඩිව් ගුණසේකර

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රුපියල් බිලියන 229ක අති විශාල සහන පැකේජය ලබා දීමට මුදල් අච්චු...