මිල අඩු කිරීම

බේකරි නිෂ්පාදන මිල අඩු කිරීම, බලපත්‍ර ලාභීන්ට පමණක් තිරිගුපිටි ගෙන්වීමට දීමෙන් අත්හිටුවයි

පාන් බනිස් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන රුපියල් 10 කින් අඩු කිරීමට බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබුණ ද බලපත්‍ර ලාභීන්ට පමණක්...

කිරිපිටි මිල පහළ දැමීමට සමගාමීව කිරි තේ එකක මිල අප්‍රේල් මස මුල සිට රු. 10 කින් පහළට

අප්‍රේල් මස මුල සිට කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි....