මැලේසියානු රජය

මැලේසියානු රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රු. මිලියන 22කට අධික ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්

මැලේසියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට (රු. මිලියන 22.3)ක් වටිනා ඖෂධ පරිත්‍යාගයක් සිදු කර ඇත. මැලේසියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය නිවේදනයක්...