මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන

ජනතා පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක්

පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට එරෙහිව සහ ජනතා පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවීමට මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සැලසුම්...

මුදල් අමාත්‍යාංශයට මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානවලින් ලිපියක්

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා මුදල් නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලමින්, මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන ඒකාබද්ධව, මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක්...