මාළු

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි ලෙස එළවළු සහ මාළු මිල ඉහළට

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ එළවළු සහ මාළු මිල ගණන් පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි තරමින් විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ වන...