මාලිමාව පක්ෂය

ශක්තිමත් කායකයෙක් කියන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවක වගකීම තමා මතට ගන්නා පුද්ගලයෙක් – ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

ශක්තිමත් නායකයෙකු යැයි කියන්නේ රටේ බරපතල අවස්ථාවක වගකීම තමා මතට ගන්නා පුද්ගලයෙකුට බවත් එසේ නොමැතිව ජනතාව මත වරද පැටවීම ඉතාමත්ම...