මහ සංඝරත්නය

නොකෙරෙන දේවල්වලට අනුශාසනා කිරීමෙන් ඵලක් නෑ – අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහ නාහිමියෝ

පවත්වා ගෙන ගිය ක්‍රමය යටතේ තවදුරටත් රට පාලනය කළහොත් බරපතළ අගාධයකට රට ගමන් කරන බව මහ සංඝරත්නය නිරන්තරව ප්‍රකාශ කළත්...