මහ නගර සභා

අම්පාර හා මන්නාරම නගර සභා, මහ නගර සභා ලෙස උසස් කරයි

ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනූව, පවතින යටිතල...

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවටත් ප්‍රාදේශීය සභා 3ක් නගර සභා ලෙසටත් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවට පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය...