මහ කොමසාරිස්වරයෙකු

නව තානාපතිවරුන් 7 දෙනෙක් සහ මහ කොමසාරිවරයෙක් අක්තපත්‍ර භාර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පත් වුණු නව තානාපතිවරුන් 7 දෙනෙකු සහ මහ කොමසාරිස්වරයෙකු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත සිය අක්තපත්‍ර භාර දී...