මහ කන්නය

පවතින බඩඉරිඟු තොග ඉක්මනින් අලෙවි කරන්න – කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

මෙවර මහ කන්නයේ දී ගොවීන් විසින් වගා කරන ලද බඩ ඉරිඟු තොග දැනට ගොවි ජනතාව සතුව තිබෙන බැවින් ඒවා වහාම...