මහින්දගේ බැසිල්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම

මහින්දගේ බැසිල්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරයි

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ට අධිකරණයකින් අවසරයකින් තොරව විදෙස්ගත වීම වළකාලමින් නිකුත් කර තිබූ...