මහින්තලේ රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය වලවාහැන්ගුණවැවේ ධම්මරතන

බෞද්ධ භික්ෂූන්ට ඡන්දය දෙන්න එපා! – මහානායක හිමිවරු ඉල්ලීමක්…

මහා මැතිවරණයට තරඟ කරන කිසිඳු බෞද්ධ භික්ෂුවක් වෙත තම ඡන්දය ප්‍රකාශ නොකරන ලෙස මහින්තලේ රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය වලවාහැන්ගුණවැවේ ධම්මරතන හිමි...