මහරගම අපේක්ෂා රෝහල

නොමිලේ නිකුත් කරන ඖෂධය ලබාදීමට රුපියල් 20,000/- ඉල්ලලා – මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ඖෂධවේදියා

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් පිළිකා රෝගීන් සඳහා නොමිලේ නිකුත් කරන කාබොෆැටීන් නමැති ඖෂධය ලබාදීමට රුපියල් විසිදාහක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබාගත්තැයි කියන...

දැන්නම් ඇත්තටම අපිටත් හරි මහන්සියි, කාලෙකින් ගෙදර ගියෙත් නෑ – සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩ

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන්නේ ජීවිතය පිළිබඳව අවදානමක් ඇති රෝගීන් බව අප අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. ඒ අනුව, අද අපේ...