මහඉලුප්පල්ලම කෘෂි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

නවතම හයිබ්‍රිඩ් මිරිස් විශේෂ දෙක නිසා ලංකාවෙි පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය වියළි මිරිස් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාවක්

ලංකාවෙි පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ වියළි මිරිස් ප්‍රමාණය 2025 වනවිට රටෙිම නිපදවා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළ සාර්ථක වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි....