මන්නාරමේ

(VIDEO) විදුලි ව්‍යාපෘතියේ පිටපත ඇයි නාමල්ට යවන්නේ ? නාමල් අදානිගෙ ඒජන්ට් ද? – මරික්කාර්

මන්නාරමේ යෝජිත විදුලි ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු විදුලිබල මණ්ඩල සභාපති එම්. සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යැවූ ලිපියේ පිටපතක් නාමල්...