මණ්ඩපම් සරණාගත කඳවුර

ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයින් 10ක් ධනුෂ්කොඩි හරහා ඉන්දියාවට

ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි අසල වැලි බැම්ම ආසන්නයෙන් ළමුන් හතර දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් හතර දෙනෙකු ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජාතිකයන් 10 දෙනෙකු...