මඩකලපුව මුහුද

මඩකලපුව මුහුදේ සතියකට අධික කාලයක් නැංගුරම්ලා තිබූ ටග් යාත්‍රාව පිළිබඳ නාවික හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

මඩකලපුව මුහුදු තීරයට ආසන්නයේ සතියකට අධික කාලයක් නැංගුරම්ලා තිබූ ටග් යාත්‍රාව සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාළ ස්ථානයේ...