භූමිතෙල්

ඩීසල් අලෙවිය 50%; පෙට්‍රල් අලෙවිය 30% සහ භූමිතෙල් අලෙවිය 70% අඩු වෙලා

ඩීසල් අලෙවිය සියයට 50කින් අඩු වී ඇති බවත් පෙට්‍රල් අලෙවිය සියයට 30කින් සිදුවී ඇති බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව...

ධීවරයින්ගේ භුමිතෙල් අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා දිනකට භූමිතෙල් බවුසර් 50ක්

ධීවරයින්ගේ භුමිතෙල් අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා දිනකට භූමිතෙල් බවුසර් 50 බැගින් නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ජනාධිපති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රජා...

ධීවර කටයුතු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ඉදිරියේදී භූමිතෙල් – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

භූමිතෙල් සැපයීම ඉදිරියේදී සීමා කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචක විජේසේකර මහතා පැවසීය. භූමිතෙල් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ අවභාවිතා සිදුවන...