බේස්බෝල්

15වන ආසියානු බේස්බෝල් සූරතාවයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පකිස්තානය බලා පිටත්වෙයි

15වන ආසියානු බේස්බෝල් සූරතාවයට සහභාගි විම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බේස්බෝල් කන්ඩායම (28)වැනි දා පකිස්තානය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතය. තරගාවලිය ජනවාරි...