බේරේ වැව

“පාවෙන තෙත් බිම්” දහසක් බේරේ වැව පවිත්‍රකරණයට

බේරේ වැව පවිත්‍රකරණය ආරම්භ කරමින් ආධාරක මත රැඳවූ පැළ සහිත “පාවෙන තෙත් බිම්” දහසක් වැව මධ්‍යයට මුදා හැරීම (21) පෙරවරුවේ...