බිල් ගෙවීම

විදුලිබල මණ්ඩලය විශාල ආර්ථික ගැටලුවක – විදුලි බිල ගෙවන්නැයි දැනුම්දීමක්

විදුලි පාරිභෝගිකයින් දිගින් දිගටම විදුලි බිල් නොගෙවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට විදුලිබල මණ්ඩලය විශාල ආර්ථික ගැටලුවකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව විදුලිබල...

You may have missed