බිම්මල්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් නවතම බිම්මල් විශේෂ දෙකක් සහ නව ප්‍රභේදයක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් නවතම බිම්මල් විශේෂ දෙකක් සහ නව ප්‍රභේදයක් හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම සොයා ගැනීම සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ මහාචාර්ය සමන්ත...