බිත්තර අවශ්‍යතාවය

අභිජනනය කරන ලද බිත්තර ලක්ෂ 2ක් ආනයනය කිරීමට සැරසැයි

බිත්තර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය මව් සතුන් හිඟය අවම කරලීමට අභිජනනය කරන ලද බිත්තර ලක්ෂ 2ක් ආනයනය කිරීමට තීරණ කර තිබේ. රටේ...

You may have missed