බැඳුම්කරේ

බැඳුම්කරේ පිළිබඳ මා දන්නා දේ හෙළි කළොත් ආණ්ඩුව පෙරළෙයි… – රනිල්

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර ගණුදෙනුව පිළිබඳ බොහෝ වාර්තා තමා සතුව ඇති බවත්, එය හෙළි කළහොත් ආණ්ඩුවේ බොහෝ දෙනෙකුට තනතුරු අහිමි වන බවත්...