බළංගොඩ

බළංගොඩ: පාසලට කි.මී. 16ක් පයින් යන දරුවෝ, උදේ 5.00ට පාසල් යන්න පටන්ගන්නේ..

සබරගමුව පළාතේ පිහිටි උසම ගම්මාන ලෙස සැලකෙන නන්පේරියල් වතු ආශ්‍රිත පිහිටි නැග්රැග්, පුදුකාටුව සහ උග්ගල්දූව ප්‍රදේශ වල සිටින දරුවන් තම...