බලය බෙදීම

ජනතා ගැටළු කඩිනමින් විසදීම සඳහා පරිපාලනමය වශයෙන් බලය බෙදිය යුතුයි – ප්‍රසන්න රණතුංග

ඒකීය රටක් ලෙස ආර්ථිකය දේශපාලන හා සමාජීය දියුණුවක් ඇති කර ගැනීමට නම් පරිපාලනමය වශයෙන් බලය බෙදිය යුතු බව නාගරික සංවර්ධන...

උපකාර කිරීමට ඩයස්පෝරා ප්‍රජාව සූදානමි; සියලු පාර්ශ්වවලට පිළිගත හැකි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවා – ෂානක්කියන්

ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම වෙනුවෙන් උපකාර කිරීමට ඩයස්පෝරා ප්‍රජාව සූදානමින් සිටින බවත් ඒ සඳහා මෙරට බලය බෙදීමේ ක්‍රියාවලිය අභිප්‍රේරණයක්...