බලපත්‍ර ලබා දීම

විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ කාලය දීර්ඝ කරයි

විදෙස් රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පුර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ කාලය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් 15 දින...