බදු

කල්පිටියේ දූපත්වලින් කෝටි හයක බදු පොල්ලක්

කල්පිටිය සංචාරක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආයෝජන කටයුතු සඳහා දූපත් හයක් බද්දට ගත් පුද්ගලික සමාගම් පහකින් නියමිත දිනට ලැබිය යුතු රුපියල්...

ඩොලර් මිලියන 1.4 ක බදු ගෙවීම පැහැර හැරීම නිසා ඇමරිකානු ජනපති පුතු හන්ටර් බයිඩන්ට චෝදනා..

උණුසුම් ජනාධිපතිවරණය මධ්‍යයේ ඩොලර් මිලියන 1.4 ක බදු ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් දෙවන වරටත් හන්ටර් බයිඩන්ට චෝදනා එල්ල වී තිබේ....