බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ් හෝටලය

ඩුබායි, සිංගප්පූරු වල වී වගා කළේ නෑ කියලා එහෙ මිනිස්සු බඩගින්නෙ ද ඉන්නේ? එයාලා පිටරටකින් ගේනවා – මහින්දානන්ද

ඉදිරියේදී ආහාර හිගයක් ඇතිවන බවට ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කළද එවැනි කිසිදු අවදානමක් නොමැති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. ඔහු...