බගවන්තලාවේ රාහුල හිමිපාණෝ

බගවන්තලාවේ රාහුල හිමියන් ඉස්ලාමීය විද්වතුන්ගේ මූලස්ථානයට වැඩම කරයි..

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ වැඩසටහන්වල නිරත වන බගවන්තලාවේ රාහුල හිමිපාණෝ සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමීය විද්වතුන්ගේ සංවිධාන මූලස්ථානය වෙත වැඩම කළහ. එහිදී එතුමාණෝ...

You may have missed