පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව

සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන පෙබරවාරි 28ට පෙර ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

මෙරට සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන මේ මස 28 වැනිදාට පෙර පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව තුළ වහාම ලියාපදිංචි...