පෞද්ගලික බස් රථ

පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගෙන් යුරෝපා සංගමයට හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි

මැයි මස 9 වනදා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලදී පෞද්ගලික බස් රථවලට ගිනි තබා හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයට හා එක්සත්...

ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යයි

සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු අගෝස්තු 9 අඟහරුවාදා සිට ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව ජාතික ගමනාගමන...

ඩීසල් ලබාගෙන ධාවනයෙන් ඉවත්වී ඉන්ධන ජාවාරමේ යෙදෙන බස් රථවල බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමට

ලංගමයෙන් ඩීසල් ලබාගෙන ධාවනයෙන් ඉවත් වී ඉන්ධන ජාවාරමේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස් රථවල ධාවන බලපත්‍ර අගෝ: 1 සිට අවලංගු කිරීමට කටයුතු...