පෞද්ගලික අංශය

පොහොර මිලදී ගන්න ගොවීන්ට වවුචරයක් – ලබන මහ කන්නයේ සිට පොහොර සැපයීමේ වගකීම පෞද්ගලික අංශයට

මෙවර යල කන්නයේ දී පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ගොවීන්ට වවුචරයක් නිකුත් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අනුමැතිය සහ මුදල් කමිටුවේද...

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා රක්ෂණාවරණයක්! කුරුඳු කර්මාන්තය සඳහා නව දෙපාර්තමේන්තුවක්!

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කළේය. එහිදී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ පෞද්ගලික අංශයේ...

පෙළපොත් මුද්‍රණයෙන් 55%ක් පෞද්ගලික අංශයට පවරයි

ලබන වසරට අවශ්‍ය පෙළපොත්වලින් 55%ක් මුද්‍රණය පෞද්ගලික අංශයට භාර දීමට පියවර ගෙන ඇති බව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අධ්‍යාපන කොමසාරිස්...