පෝෂණ වැඩසටහන

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක්

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක් (මිලියන 814ක්) ඉක්මවූ මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු සඳහා නිකුත් කර...