පොදු සමා කාලයක්

ලබන 15වන දින සිට දෙසැම්බර් 31වන දින දක්වා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට පොදු සමා කාලයක්

නිවාඩු නොලබා සේවයට වාර්තා නොකර විදේශගතව සිටින ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන...