පෙන්ටගනය සතු රහස් ලිපිගොනු

ඇමෙරිකාව ජගත් මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කරලා

ඇමෙරිකාව ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කර ඇති බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඇමෙරිකාවේ පෙන්ටගනය සතු රහස්...