පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව

ව්‍යාජ තොරතුරු දී විදේශගතවීම වැළැක්වීම සඳහා නව පියවර

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට පරිශීලනය කිරීම සඳහා අවසර ලබාදී තිබේ. විදේශ රැකියාවලට...